OFERTA PRACY MOSiR w GOSTYNINIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 listopada 2021

DYREKTOR MOSiR w GOSTYNINIE ZATRUDNI REFERENTA D/S KADROWYCH.

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. kadrowych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

 

2.Stanowisko pracy:

Referent ds. kadrowych

 

3.Wymiar czasu pracy:

pełen etat

 

4.Niezbędne wymagania:

Obywatelstwo polskie;

Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;

Znajomość Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

Ustawy o ochronie danych osobowych;

Znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego;

Znajomość obsługi komputera;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

praw publicznych;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Dodatkowe wymagania:

Preferowane kierunki studiów: administracja, ekonomia, zarządzanie,

finanse, rachunkowość;

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w administracji samorządowej lub w jednostce samorządu terytorialnego;

Znajomość obsługi komputera – system operacyjny Windows,

programy pakietu Microsoft Office;

Predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie,

sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, wysoka kultura osobista, zdolności organizacyjne;

Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie akt osobowych pracowników;

Prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania

i wykorzystywania urlopów, prowadzenie ewidencji czasu pracy;

Prowadzenie rejestru badań lekarskich oraz BHP i ppoż. pracowników

oraz wydawanie skierowań na badania;

Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników;

Przygotowywanie angaży dla pracowników zatrudnionych oraz nowo zatrudnionych;

Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, oraz prowadzenie

ich rejestru;

Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej oceny

kwalifikacyjnej pracowników samorządowych;

Przygotowywanie przeglądów kadrowych, opinii i spraw związanych z oceną pracowników;

Sporządzanie oświadczeń za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie zawartych umów;

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

Prowadzenie spraw związanych ze stażami i praktykami

prowadzonymi w MOSiR w Gostyninie;

Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

6.Warunki pracy na stanowisku:

Praca na pełen etat;

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

(wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

Wynagradzanie wg Regulaminu Wynagradzania Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Gostyninie;

Wynagradzanie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

 

7.Wymagane dokumenty:

Curriculum Vitae;

List motywacyjny;

Kwestionariusz osobowy;

Kopie świadectw pracy, bądź dokumentów potwierdzających staż pracy;

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;

Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

Pisemne oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi;

Pisemne oświadczenie o treści:

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie

Informacji Publicznej moich danych osobowych.”;

Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy do celów rekrutacji;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli jest taka potrzeba;

Inne dokumenty o posiadaniu kwalifikacji i umiejętności.

 

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą

tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach

z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata do Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Gostyninie, ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowych”

w terminie do 31.12.2021r. do godz. 15:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Bliższych informacji udziela:

Dominika Tomczak – Główna Księgowa

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

Tel: 24 235 33 97.

 

Dokumenty:

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie zastrzega sobie

prawo zakończenia otwartego naboru lub jego unieważnienie w dowolnym czasie

bez podawania przyczyny.

 

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

 

W CV należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie:

BIP - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

 

 

 

Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Wiesław Adamski

 

 

 

 

 

Gostynin, dnia 17.11.2021r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-17
Data publikacji:2021-11-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesław Adamski
Liczba odwiedzin:131